21.12.2017

Mashkova 13 renovation in progress

http://architectsofinvention.com/en/project/Mashkova?category_slug=residential